De Australorpclub 20 jaar

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

In het jaar 2008 bestaat de Australorpclub 20 jaar, een mijlpaal want in de jaren achter ons is er heel veel gebeurd met onze vereniging. Tijdens de oprichting 16 april 1988 werd een bestuur gevormd, als voorzitter Adrie Mulders uit Standdaarbuiten, Mechelien Ruyters die het secretariaat voor haar rekening nam en als bestuurslid de heer Lei Cuypers uit Grashoek. In zijn voorwoord van zijn eerste vergadering sprak de voorzitter de volgende woorden uit, die ik u niet wil onthouden.

Geachte vrienden Australorp fokkers

Toen we op 16 April 1988 onze speciaalclub hadden opgericht konden we niet precies vermoeden wat dat allemaal zou betekenen voor de fokkers van ons mooie ras, want het was een sprong in het duister. Nu aan het begin van 1989 durf ik te stellen dat het een juiste beslissing is geweest. De aanmeldingen voor en op onze eerste fokkersdag getuigden al van vertrouwen in deze oprichting, nadien is het ledental alleen maar toegenomen en dan ook nog uit alle delen van ons land.

Wat mij dit jaar ook is opgevallen de kwaliteit is goed verbeterd, prachtige dieren hebben we kunnen aanschouwen op de diverse tentoonstellingen zowel in groot als kriel. Ook hebben we kunnen constateren dat de ervaren fokkers hun kennis en ervaring hebben overgebracht op aspirant en jeugdige fokkers. Moge deze vorm van begeleiding straks leiden tot een gezonde wedijver maar niet tot een ongezonde concurrentie. We moeten met z'n allen trachten het ras steeds meer te perfectioneren dit moet juist de doelstelling zijn van een speciaalclub. Naast bovengenoemde doelstelling moet onze speciaalclub ook een bron worden en zijn van voorlichting aan onze leden. Het gezicht en de vormgeving mogen dan regelmatig aan de tijdsomstandigheden worden aangepast de oorspronkelijke formule van onze club blijft overeind staan en zal geen verandering ondergaan. We hebben in het oprichtingsjaar reeds twee keer een infoblad uitgegeven, die wat redactie en vormgeving betreft, de toets der kritiek ruimschoots kon doorstaan. Hulde en dank aan onze secretaris die het genoemde infoblad met veel zorg samenstelt. Dank ook aan de leden die het blad mede inhoud gaven en voor datgene wat verder van belang is voor onze speciaalclub. Moge dit gegeven een bron zijn van inspiratie voor onze leden om ook eens een (fokkers)verhaaltje te bezorgen of te versturen naar onze secretaris voor een van de volgende clubbladen, ze is u daar zeer erkentelijk voor. In het eerste jaar van onze speciaalclub heb ik als voorzitter mogen ervaren dat de bestuurlijke samenwerking voortreffelijk is en ik hoop dat dit gegeven mag uitstralen naar u om zo de basis en vorm van onze speciaalclub te versterken.

Bij dezen wenst de voorzitter u een voorspoedig fokseizoen toe en voor u zelf veel gezondheid en geluk.