Jaarvergadering

 

AgendaOpening

Notulen

Mededelingen en ingekomen stukken

Jaarverslag secretaris 2019

Jaarverslag penningmeester 2019

Verslag kascontrole

Decharge Bestuur

Benoeming kascontrole

Begroting 2021

Club en District shows

Bestuursverkiezingen

Prijsuitreikingen

Rondvraag

Sluiting

In verband met de Coronavirus zijn wij verplicht om de hygiëne- regels in acht te nemen. Wij gaan de vergadering zo inrichten dat wij op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.

Voor het keuren van de dieren wordt van de leden gevraagd of zij die 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. Als dat niet lukt zijn wij verplicht om mondkapjes te gebruiken. De vereniging zal zorgen dat er voldoende beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

Op deze manier kunnen wij met elkaar toch een prettige en gezellige clubdag organiseren.

Notulen van de jaarvergadering 201pening

De voorzitter Cees van Vliet opende de vergadering met een welkom aan een kleine delegatie leden van de Australorp Club Nederland. Een bijzonder welkom aan de keurmeester de heer Wil Arets en de twee gasten.

Terug kijkend op het afgelopen seizoen mogen wij niet ontevreden zijn zes dieren werden met het predicaat U beoordeeld. De kwaliteit van onze Australorps was positief te noemen, vele malen waren op tentoonstellingen Australorps ter beoordeling in de HEP jury. Wat de witte Australorps betreft zijn er nog maar weinig fokkers die deze kleurslag als uitdaging zien. De zwarte Australorps blijven bij onze leden toch op het eerste plan staan. Maar met misschien zijn er liefhebbers de samen met Marjolein van Vliet en Rik Pruntel de nieuw erkende kleurslag dun te gaan promoten. Met deze wat behoudende woorden opent de voorzitter de vergadering

Notulen

Deze worden in dank aan de opsteller aangenomen.

Vaststelling van de Agenda

In de vorige vergadering is gesproken dat op de agenda een punt zou worden toegevoegd betreffende de locatie van vergaderen hier bij AKV in Amersfoort. Als ik nu de bezetting van deze vergadering zie zijn wij niet ontevreden dat wij voor deze locatie hebben gekozen. Aad Glas heeft de indruk dat de leden het op deze manier wel goed vinden. Ze krijgen al de bescheiden binnen in de vorm van het clubblad daarin staat het wel en wee vermeld wat er is gebeurd. De contacten worden hoofdzakelijk gelegd tijdens het tentoonstellingsperiode. Aad Glas merkt op dat niet alleen bij de Australorp Club het vergader gedrag verandert, ook bij de plaatselijke verenigingen ziet men steeds minder leden op zo’n vergadering. Er werden wat alternatieven aangedragen, onder andere samenwerken met andere speciaal clubs. Eventueel een fusie met een ander speciaalclub. Wat als je goed beoordeeld heeft de club de taak leden te werven en het ras in stand te houden en te verbeteren.

Die actieve leden zijn daar volop mee bezig maar zien niets in een vergadering op een vrije zaterdag. Als de club hun belangen behartigd bij de KLN en de commissie die daar voor zijn vinden zij het goed.

Mededelingen

Bericht van verhindering de heer Hake, Jo van Bree,

Cees Ariese, Bert Beugelsdijk, Marjolein van Vliet.

Een mededeling van de secretaris dat wij op dit moment geen bollen pakketten heeft, maar deze wat later worden geleverd.

Aad Glas stelde voor om een kennismakingsrondje te houden zodat een ieder wist wat hem of haar tot deze hobby heeft gebracht en waarom hij of zij specifiek voor de Australorp hadden gekozen. De gesprekken die hieruit volgde gaf een goed beeld wat er al zo leefde bij onze Australorp fokkers.

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag wordt goedgekeurd.

Jaarverslag penningmeester.

Het financieel verslag van 2018 laat een klein verlies zien, in eerste instantie komt dat de contributie op de giro rekening in het nieuwe jaar is geboekt en de bankkosten steeds meer stijgen. Het zou goed zijn om te kijken of daar een andere oplossing voor te vinden is.

Verslag Kascontrole.

De kascontrole commissie is wat aangepast omdat diegene die de kascontrole zou verrichten zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Frits loos heeft de boeken gecontroleerd en het bestuur decharge verleend.

Kascontrole commissie

Bij het versturen van de uitnodiging van de vergadering zijn de financiële stukken toegevoegd, tijdens de vergadering wordt er een lid aangewezen die de controle uitvoert.

Begroting

Het is voor het bestuur een moeilijke taak om een begroting te maken met zo’n klein budget. Daarom legt het bestuur aan de vergadering voor dat er toch geen grote activiteiten zijn, de begroting per jaar in de vergadering te bespreken.

Club en District Show

Kampioenclub show naar de Noordshow, District shows bij ONETO, Boskoop, Peelhorst Show en Zaanstad Show.

Bestuursverkiezing

Aad Glas was aftredend en stelt zich weer herkiesbaar. Jan Veenstra heeft aan vraag met betrekking tot het aantal bestuursleden van deze vereniging. Tijdens deze vergadering zijn er drie bestuursleden, de vergadering is verontrust over de taken in het bestuur. Nu worden er veel taken door de secretaris-penningmeester gedaan. Maar daar gaat de leeftijd ook een rol spelen, als daar eens een kink in komt hoe dan verder.

Prijsuitreiking

Clubkampioen: H.J. Schenkel en B. Beugelsdijk

U predicaten : F. Loos bij de grote Australorps

U predicaten : Twee voor Bert Beugelsdijk, vier voor J. Blom, een voor H. Dubbink

En twee voor Jozef Vingerhoets.

Rondvraag

Geen vragen, dat duid erop dat de voorzitter de vergadering goed heeft geleid en dat alle vragen die er waren op de juiste wijze zijn beantwoord.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en voor de middag smakelijk eten en een leerzame keuring onder leiding van Wil Arerts.

 

Notulist Aad Glas